წესები და პირობები

 


1. პროექტში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს 18 წლიდან;

2. პროექტში მონაწილეობის მისაღებად მომხმარებელი საჭიროა დარეგისტრირდეს ვებ გვერდზე  http://mafin.ge/ , როგორც  ფიზიკური პირი ან, როგორც იურიდიული პირი.

3. მონაწილე ვალდებულია რეგისტრაციის ველები შეავსოს რეალური, დაზუსტებული და მოქმედი პირადი ინფორმაციით;

4. პროექტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის დროს მითითებული მონაცემების სისწორეზე.

5. რეგისტრაციის გავლის ან და თითოეული ჯგუფის გააქტიურების  დროს,  თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. თქვენ ეთანხმებით პროექტის წესებს და პირობებს, კონფიდენციალობას, უსაფრთხოებას და არანაირი პრეტენზია არ გაგაჩნიათ პროექტის ადმინისტრაციასთან;

6. პროექტიდან ბონუსის მისაღებად მონაწილე ვალდებულია  პირადი მოსაწვევი ბმულით მოიწვიოს პროექტში  7 მონაწილე, რომლებიც ასევე გააქტიურებენ ჯგუფს.

7. ბონუსი გაიცემა ყოველი ჯგუფის დახურვის შემდეგ,

8. ბონუსის გასატანად საჭიროა მონაწილემ პირად კაბინეტში გამოიყენოს თანხის გატანის ღილაკი;

9.მოთხოვნილი თანხა მონაწილეს დაერიცხება იმ საბანკო ანგარიშზე, რაც მითითებული აქვს პირად კაბინეტში, თანხა ირიცხება კვირაში ერთხელ ყოველ პარასკევ დღეს.

10. პროექტის ადმინისტრაცია მონაწილეზე გასაცემი ბონუსიდან აკავებს პროექტის მომსახურეობის და გადარიცხვების საკომისიოებს ყოველი ჯგუფის დახურვის ბოლოს დამატებითი შეთანხმების გარეშე. ასევე მონაწილეს გასაცემი ბონუსიდან უკავდება საშემოსავლო გადასახადი ყოველი ჯგუფის დახურვის ბოლოს, რომელიც ირიცხება ბიუჯეტში კვირაში ერთხელ ყოველ პარასკევ დღეს .

11.პროექტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მონაწილის ჯგუფის დახურვის დროზე. ჯგუფის დახურვის დრო არ არის შეზღუდული და დამოკიდებულია მონაწილის აქტიურობაზე.

12. ჯგუფის აქტივაციის თანხის გადახდა შესაძლებელია უნაღდო ანგარიშწორებით:

 

ა) გადახდა საბანკო გადარიცხვით ნებისმიერი ბანკიდან, ინტერნეტ და მობაილ ბანკით.

მიმღების რეკვიზიტები:

ბანკის დასახელება:  სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”

ანგარიშწორების ანგარიშის ნომერი (IBAN):   GE30VT7017956395643602

კოდი:  UGEBGE22

მიმღების დასახელება:  შპს  ემ ბი ჯი ჯგუფი   

აუცილებელია გადახდის დანიშნულებაში მიუთითოთ თქვენი:  მომხმარებლის სახელი, პირადი ნომერი, შეკვეთის  ID ნომერი - mafin და ტელეფონის ნომერი

მაგალითად:   admin, 35001012345, mafin და 555 111 111 111

წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ჩარიცხვა არ დადასტურდება.

მას შემდეგ, რაც თქვენი ჩარიცხვა აისახება კომპანიის ანგარიშზე. მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში თქვენ გაგიაქტიურდებათ ჯგუფი და  შეძლებთ ახალი მონაწილეების მოწვევას.

 

ბ) გადახდა NOVA (Paybox) -ის სწრაფი გადახდის ტერმინალებიდან

გადახდის ინსტრუქცია:  მთავარ მენიუში ირჩევთ "სხვადასხვა" შემდეგ "კომერციული საიტები" შემდეგ "ემ ბი ჯი ჯგუფი MBGROUP.GE" და აირჩიეთ მაფინი.

აუცილებელია მიუთითოთ:  თქვენი მომხმარებლის სახელი, პირადი ნომერი, შეკვეთის  ID ნომერში - mafin და ტელეფონის ნომერი. 

მაგ:   admin, 35001012345, mafin და 555 111 111 111

წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ჩარიცხვა არ დადასტურდება.

მას შემდეგ, რაც თქვენი ჩარიცხვა აისახება კომპანიის ანგარიშზე. მაქსიმუმ 4 საათის განმავლობაში თქვენ გაგიაქტიურდებათ ჯგუფი და  შეძლებთ ახალი მონაწილეების მოწვევას.

 

13. დაცულია კონფიდენციალობის პოლიტიკა. მონაწილეების პირადი ინფორმაცია მე-3 პირზე არ გაიცემა;

14. დაცულია საავტორო უფლებები;

15. მონაწილეს აქვს უფლება ერთდროულად ან ცალ ცალკე რამდენჯერმე დახუროს ჯგუფი/ები პროექტში.

16. ერთი IP მისამართიდან შესაძლებელია რამდენიმე მონაწილის რეგისტრაცია.

17. მონაწილეს არ აქვს უფლება გაავრცელოს ცრუ ან არასწორი ინფორმაცია პროექტის შესახებ.

18. მონაწილეს არ აქვს უფლება მოითხოვოს ჯგუფის დახურვის ბონუსი წინასწარ და შემდეგ.

19. მონაწილეს არ აქვს უფლება მოითხოვოს სხვა მონაწილის ბონუსის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვა.

20. აკრძალულია სპამის, 18+, უხამსი და შეურაცმყოფელი სიტყვები, საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული პროდუქტის ან მომსახურეობის ნებისმიერი სახით განთავსება და გავრცელება ემ ბი ჯი ჯგუფის პროექტების გვერდებზე;

21. იკრძალება  ვებ გვერდიდან ან პროექტებიდან ინფორმაციის, იდეის, პროექტის მითვისება, მიმსგავსება და პირადი მიზნებისათვის გამოყენება;  (ჯარიმა);

22. მონაწილეს დაუბრუნდება აქტივაციის საფასური გადარიცხვის საკომისიოს 1 ლარის გამოკლებით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში:

ა) თუ შეთანხმების დადების თარიღიდან გასულია 30 დღე, თუ „წესები და პირობების“ ს ქვე პუნქტი #4.  სრულად იქნება შესრულებული და არ დაერიცხება ბონუსი.

ბ) თუ თქვენ, რაღაც მიზეზით შეცდომით გადმორიცხავს კომპანიის ანგარიშზე ჯგუფის აქტივაციის თანხას, საჭიროა 1 საათის განმავლობაში წერილობით განაცხადოს მაფინის ადმინისტრაციასთან დაფიქსირებული შეცდომის შესახებ და  მოითხოვოს მისი უკან დაბრუნება. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გადმორიცხვის მომენტიდან გასულია 12 საათი თქვენ ვეღარ შეძლებთ თანხის უკან მოთხოვნას. გირჩევთ მოიწვიოთ მეგობრები,  რომ პროექტიდან მიიღოთ შემოსავალი.

გ) იმ შემთხვევაში თუ თქვენ, რეგისტრაციის გარეშე გადმორიცხავთ კომპანიის ანგარიშზე ჯგუფის აქტივაციის საფასურს და 12 საათის განმავლობაში არ დარეგისტრირდებით პროექტში, მიმართავთ წერილობით მაფინის ადმინისტრაციას და მიაწოდებთ თქვენი ბანკის რეკვიზიტებს თანხის უკან დასაბრუნებლად.

23. პროექტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს პროექტის შეთანხმება, წესები და პირობები;

24. მომხმარებლის სახელები (ნიკი), რომლის გამოყენების უფლებაც არ აქვთ მომხმარებლებს და პროექტის მონაწილეებს:
1. mafin.ge
2. ma.fin.ge
3. ma.fin
4. mafin
5. ma fin

6. mbgroup.ge

7. mbg.group

8. mbg.group.ge

9. mbg

24. პროექტის წესების დარღვევა: პროექტის მონაწილე ღებულობს გაფრთხილებას მხოლოდ ერთხელ, იგივე ქმედების 2 -ჯერ განმეორების შემთხვევაში მონაწილე ავტომატურად იბლოკება და დატოვებს პროექტს განმეორებითი გაფრთხილების გარეშე, 4 თვის ვადით. რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნული მონაწილე ვეღარ მიიღებს პროექტში მონაწილეობას მინიმუმ 4 თვე. თვეები განისაზღვრება დარღვეული პუნქტის შესაბამისად.

 

 

  • ორშ - პარ
    11:00 – 20:00
  • საქართველო
  • info@mafin.ge
  • (995) 514 49 11 49
  • X